IHL:Skallot

Jump to navigation Jump to search

IHL:Skallot

Skallot definierat

Skallot som nämns i vers 12 av Jude

12. Desse skamfläckar slösa af edra gåfvor utan fruktan, och föda sig sjelfva; de äro skyar utan vatten, som drifvas omkring af vädret; skallot, ofruktsam trä, två resor död, och med rötter uppryckt.

Betyder ofruktsamma träd eller nakna träd, eller döda träd eller träd utan frukt typ, se svenska akademins ordlista


a) (numera bl. tillf., ngt vard.) om träd l. skog o. d.: som saknar resp. vars träd sakna löv (o. blommor o. d.); avlövad; naken, kal. Skallot ofruchtsam trää. Judas 12 (Bib. 1541; Bib. 1917: nakna). Skallota skogar. UrFinlH 652 (1754). De gamla, skalliga äppelträden (i Humlegården) gjorde försök att sätta blom. Strindberg RödaR 29 (1879). [1]


Skallot kan alltså vara ett ord för att beskriva vad Jude pratar om, dvs personer som inte är frälsta och som är på väg till helvetet, två gånger döda.

Det finns olika åsikter av vad exakt detta innebär. Vissa skulle säga att det är folk som tar den vida vägen. De kanske har någon kunskap om Jesus men de gick aldrig in genom den trånga porten.

Vi kan inte veta exakt vad Judas pratar om på något annat sätt än att ta hans ord för sanning. Han beskriver dessa människor som (verse inom klammer):

[4] ogudaktiga, lösaktiga, gudsförnekare.
[5] icke troende
[7] lika sodom och gomorrah, horaktiga, 
[8] drömmare, besmittade, förakta herrskapet, försmäda majestätet
[10] försmädar de det inte känner, lika själlösa djur, fördärvar sig själva.
[11] mordiska, pengargalna, upproriska
[12] skamfläckar, slösar av dina gåvor, skyar utan vatten, ofruktsamma träd, två gånger döda, uppryckta rötter
[16] klagande, luststyrda, stolta, bryr sig om personers anseende för egen vinnings skull.
[18] bespottare
[19] köttsliga, utan helig ande.

JUDE EPISTEL 1. CAPITLET

Summering

Otrognas lära, straff. Mose kropp. Enochs prophetia.

Bibelverser

1. Judas, Jesu Christi tjenare, men Jacobs broder: dem kalladom, som i Gud Fader helgade äro, och i Jesu Christo behållne:

2. Mycken barmhertighet, och frid, och kärlek vare med eder.

3. Mine käreste, efter det jag tog mig före skrifva eder till om allas våra salighet, syntes mig behöfvas förmana eder med skrifvelse, att I kämpa måtten för trona, som ena reso helgonen föregifven var.

4. Ty det äro några menniskor med ibland inkomna, om hvilka fordom skrifvet var till detta straff: De äro ogudaktige, och draga vår Guds nåd till lösaktighet, och neka Gud, som allena är Herre, och vår Herra Jesum Christum.

5. Men jag vill minna eder uppå, att I en tid detta skolen veta, att då Herren hade utfört folket af Egypten, sedan förgjorde han dem, som icke trodde.

6. Och de Änglar, som icke behöllo sin förstadöme, utan öfvergåfvo sin hemman, dem förvarade han med eviga bojor i mörkret, till den stora dagsens dom.

7. Såsom ock Sodoma och Gomorra, och de städer deromkring, hvilke i samma måtto som de i skörhet syndat hade, och hafva gångit efter främmande kött, de äro satte för ett efterdömelse, och lida evig eldspino;

8. Sammalunda ock desse drömmare, som besmitta köttet, förakta herrskapet, och försmäda majestätet.

9. Men Michael, den Öfverängelen, då han trätte med djefvulen, och disputerade med honom om Mose kropp, torde han icke utsäga försmädelsens dom; utan sade: Herren straffe dig.

10. Men desse försmäda, der de intet af veta; och hvad de af naturen, som annor oskälig djur veta, deruti förderfva de sig.

11. Ve dem; ty de gå i Cains väg, och falla i Balaams villfarelse för löns skull, och förgås i Chore uppror.

12. Desse skamfläckar slösa af edra gåfvor utan fruktan, och föda sig sjelfva; de äro skyar utan vatten, som drifvas omkring af vädret; skallot, ofruktsam trä, två resor död, och med rötter uppryckt.

13. Hafsens vilda vågor, som sin egen skam utskumma; villfarande stjernor, hvilkom det svarta mörkret förvaradt är i evighet.

14. Hafver ock Enoch, den sjunde ifrån Adam, propheterat tillförene om dessa, och sagt: Si, Herren kommer med mång tusend helgon;

15. Till att sitta dom öfver alla, och straffa alla dem som ogudaktige äro, för alla deras ogudaktiga gerningar, med hvilka de hafva illa gjort; och för allt det hårda, som de ogudaktige syndare emot honom talat hafva.

16. Desse knorra och klaga alltid, och vandra efter sin egen lusta; och deras mun talar stolt ord, och akta på personer för nyttos skull.

17. Men I, mine käreste, drager eder till minnes de ord, som tillförene hafva eder sagd varit af vårs Herras Jesu Christi Apostlar;

18. Att de sade eder: Uti yttersta dagarna skola komma bespottare, de der gå skola efter sin egen ogudaktiga begärelse.

19. Desse äro de, som parti göra, köttslige, icke hafvandes Andan.

20. Men I, mine käreste, uppbygger eder sjelfva på edra aldraheligasta tro, genom den Helga Anda, och beder;

21. Och behåller eder i Guds kärlek, och vänter efter vårs Herras Jesu Christi barmhertighet till evigt lif.

22. Och håller denna åtskilnad, att I förbarmen eder öfver somliga;