IHL:Omilde

Jump to navigation Jump to search

Omilde

Matthew 11:29. Tager på eder mitt ok, och lärer af mig; ty jag är mild och ödmjuk af hjertat; och I skolen finna ro till edra själar.

Ha ingen gemenskap med omilda kristna.

2Tim3. CAPITLET Jambres bröder. Gudelig lefnad. Den helga Skrift.

1. Men detta skall du veta, att uti yttersta dagarna tillstunda farliga tider.
2. Ty der varda kommande menniskor, som älska sig sjelfva; girige, stortalige, högfärdige, försmädare, föräldromen olydige, otacksamme, ogudaktige,
3. Okärlige, hårdnackade, skändare, okyske, omilde, hatande det goda,
4. Förrädare, öfverdådige, uppblåste, de der mer älska vällust än Gud;
5. Hafvandes ett sken till Gudaktighet; men dess kraft försaka de. Och fly sådana.
6. Af dem äro de som löpa utu det ena huset i det andra, och föra qvinnfolk fångna, som med synder betungade äro, och drifvas af mångahanda lustar.
7. Alltid läras de, och kunna dock aldrig komma till sanningens kunskap.
8. Men såsom Jannes och Jambres stodo emot Mose, så stå ock desse emot sanningene; det äro menniskor, förderfvade i sitt sinne, odugelige till trona.
9. Men de skola icke länger hafva framgång; ty deras galenskap varder allom uppenbar, såsom ock de förras var.

Omildhet smittar av sig och om du har gemenskap i tron med omilda kristna så kan det bli farligt

Fly de omilda kristna

Detta gäller både för omilda kristna och omilda andra människor. Men kanske framför allt för omilda kristna eftersom det då handlar om gemenskap i tron. Därför kan det bli farligt att ha gemenskap i tron med omilda kristna. Rådet från skriften är att vi ska fly från dem [5].

Om någon säger att han har Jesus och inte är mild och ödmjuk så är han en lögnare och vi vet vem som är lögnarens fader.

Johannes 8:44. I ären af den fadren djefvulen, och edars faders begär viljen I efterfölja; han hafver varit en mandråpare af begynnelsen, och blef icke ståndandes i sanningene; ty sanningen är icke i honom. När han talar lögnena, talar han af sitt eget; ty han är lögnaktig, och dess fader.

Hur ska vi agera mot de omilda kristna

Fly från de omilda kristna.

Fly från den omilde.