IHL:Jambresbröder

Jump to navigation Jump to search

Jambres Bröder

Summering

Jambres bröder beskrivs i 2tim3:1-9. De är odugliga till tron och farliga. Man ska fly från dom (vers 5)

2Tim3. CAPITLET Jambres bröder.

 
[1] Men detta skall du veta, att uti yttersta dagarna tillstunda farliga tider.
[2] Ty der varda kommande menniskor,
som älska sig sjelfva; girige, stortalige, högfärdige, försmädare, föräldromen, olydige, otacksamme, ogudaktige,
[3] Okärlige, hårdnackade, skändare, okyske, omilde, hatande det goda,
[4] Förrädare, öfverdådige, uppblåste, de der mer älska vällust än Gud;
[5] Hafvandes ett sken till Gudaktighet; men dess kraft försaka de. Och fly sådana.
[6] Af dem äro de som löpa utu det ena huset i det andra, och föra qvinnfolk fångna, som med synder betungade äro, och drifvas af mångahanda lustar.
[7] Alltid läras de, och kunna dock aldrig komma till sanningens kunskap.
[8] Men såsom Jannes och Jambres stodo emot Mose, så stå ock desse emot sanningene; det äro menniskor, förderfvade i sitt sinne, odugelige till trona.
[9] Men de skola icke länger hafva framgång; ty deras galenskap varder allom uppenbar, såsom ock de förras var.

Mina kommentarer

IHL Jambresbröder är den svenska versionen av IPD:Enemiesofthetrueth.

‭‭2 Timotheosbrevet‬ ‭3:8‬ ‭SK73‬‬ ”Men såsom Jannes och Jambres stodo emot Mose, så stå ock desse emot sanningene; det äro menniskor, förderfvade i sitt sinne, odugelige till trona.”

2 Timothy 3:8 KJV [8] Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.

Dessa beskrivs i Capitel summeringen för 2tim3 som Jambres bröder.

Notera att det i Heliga ande råder oss att "fly sådana" (vers 5).

Jambres bröder är förrädare mot troende (2tim3:4) så de kan agera som Judas gjorde mot Jesus.

MATTHEI EVANGELIUM, 5. CAPITLET
10. Salige äro de som lida förföljelse för rättvisones skull; ty dem hörer himmelriket till.
11. Salige ären I, när menniskorna försmäda och förfölja eder, och säga allt ondt emot eder, ljugande, för mina skull.
12. Glädjens och fröjder eder; ty edor lön är stor i himmelen; förty de hafva sammalunda förföljt Propheterna, som hafva varit för eder.

Men då ska man fröjdas (Mt5:12).