IHL:Bespottare

Jump to navigation Jump to search

Bespottare

Intro

Bespottare -> spit on, scornful, mock

Bespottare verkar betyda en som spottar på eller scornful eller someone that mocks.

Så det kan handla om en salivspotta eller en ordspotta.

Skillnaden mellan när en profet profeterar mot en syndare och när en bespottare ordspottar en annan verkar vara att profeten har Anden medan bespottaren inte har Anden (Judas Brev 18).

Vi ser att bespottare

  1. vandra efter sin egen lusta (2 Peter 3:3)
  2. att de gå skola efter sin egen ogudaktiga begärelse (Judas 18)

bibelverser

GT

Säll är den, som icke vandrar uti de ogudaktigas råd, och icke träder in uppå de syndares väg; ej heller sitter der de bespottare sitta; — SK73, Psaltaren 1:1
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. — KJV, Psalms 1:1
Han skall bespotta de bespottare; men dem eländom skall han nåd gifva. — SK73, Ordspråksboken 3:34
En vis son låter fadren tukta sig; men en bespottare lyder icke straff. — SK73, Ordspråksboken 13:1
A wise son heareth his father’s instruction: but a scorner heareth not rebuke. — KJV, Proverbs 13:1
En bespottare älskar icke den honom straffar, och går icke till den visa. — SK73, Ordspråksboken 15:12
Ens dåras tanke är synd, och en bespottare är en styggelse för menniskomen. — SK73, Ordspråksboken 24:9
De bespottare föra en stad i olycko; men de vise stilla vrede. — SK73, Ordspråksboken 29:8
Och Sara fick se den Egyptiska qvinnones Hagars son, den hon Abraham födt hade, att han var en bespottare. — SK73, 1 Mosebok 21:9


And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. — KJV, Genesis 21:9
Huru länge viljen I, fåkunnige, fåkunnige vara; och de bespottare lust hafva till gabberi, och de galne hata lärdom? — SK73, Ordspråksboken 1:22
Äst du vis, så äst du dig vis; äst du en bespottare, så måste du umgälla det allena. — SK73, Ordspråksboken 9:12
Så hörer nu Herrans ord, I bespottare, som rådande ären öfver detta folk som i Jerusalem är. — SK73, Jesaja 28:14
Och veter det i förstone, att i yttersta dagarna varda kommande bespottare, som vandra efter sin egen lusta; — SK73, 2 Petrusbrevet 3:3
Att de sade eder: Uti yttersta dagarna skola komma bespottare, de der gå skola efter sin egen ogudaktiga begärelse. — SK73, Judasbrevet 1:18
Hammaren aktar han såsom strå; han bespottar de bäfvande spetsar. — SK73, Job 41:20
Han bespottade Israel; men Jonathan, Simea son, Davids broders, slog honom. — SK73, 1 Krönikeboken 20:7
De rättfärdige skola få det se, och glädja sig; och den oskyldige skall bespotta dem. — SK73, Job 22:19
På den tiden han reser sig, upphöjer han sig, och bespottar både häst och man. — SK73, Job 39:21
Han bespottar räddhågan, och förfäras intet; och flyr icke för svärd; — SK73, Job 39:25
Men den i himmelen bor, begabbar dem, och Herren bespottar dem. — SK73, Psaltaren 2:4
Alle de som mig se, bespotta mig, gapa upp med munnen, och rista hufvudet: — SK73, Psaltaren 22:8
Men, Herre, du skall le åt dem, och bespotta alla Hedningar. — SK73, Psaltaren 59:9
Du lätst alla våra grannar banna oss, och våra fiendar bespotta oss. — SK73, Psaltaren 80:7
Dagliga försmäda mig mine fiender, och de som mig bespotta, svärja vid mig. — SK73, Psaltaren 102:9
Straffa bespottaren intet, att han icke hatar dig; straffa den visa, han skall älska dig. — SK73, Ordspråksboken 9:8
Bespottaren söker vishet, och finner henne intet; men dem förståndiga är vishet lätt. — SK73, Ordspråksboken 14:6
Slår man bespottaren, så blifver den fåkunnige vis; straffar man en förståndigan, så varder han förnuftig. — SK73, Ordspråksboken 19:25
Ett vrångt vittne bespottar domen; och de ogudaktigas mun uppslukar orätthetena. — SK73, Ordspråksboken 19:28
Drif ut bespottaren, så kommer kifvet bort; så vänder igen träta och smälek. — SK73, Ordspråksboken 22:10
Hon sade: När hafver jag bedts en son af min herra? Sade jag icke, att du icke skulle bespotta mig? — SK73, 2 Kungaboken 4:28
Då nu Saneballat hörde, att vi byggde murarna, vardt han vred, och förgrymmade sig svårliga; och han bespottade Judarna; — SK73, Nehemja 4:1
Deras egen tunga skall fälla dem; så att dem bespotta skall hvar och en, som dem ser. — SK73, Psaltaren 64:9
Hvilken som tuktar bespottaren, han får skam igen; och den som straffar en ogudaktigan, han varder försmädad. — SK73, Ordspråksboken 9:7
När bespottaren straffad varder, varda de fåkunnige vise; och när man underviser en visan, så varder han förnuftig. — SK73, Ordspråksboken 21:11
Både när och fjerran skola de bespotta dig, så att du måste hafva ett skändeligit rykte, och stor jämmer lida. — SK73, Hesekiel 22:5
Jag vill föröka fruktena på trän, och växten på markene, på det Hedningarna icke mer skola bespotta eder med hunger. — SK73, Hesekiel 36:30
Detta är det Herren emot honom talat hafver: Jungfrun, dottren Zion, föraktar dig, och bespottar dig; dottren Jerusalem rister hufvudet efter dig. — SK73, 2 Kungaboken 19:21
Och båden gingo ifrå den ena staden till den andra, i Ephraims och Manasse land, och allt intill Sebulon; men de gjorde gabb utaf dem, och bespottade dem. — SK73, 2 Krönikeboken 30:10
Men de begabbade Guds bådskap, och föraktade hans ord, och bespottade hans Propheter, intilldess Herrans grymhet växte öfver hans folk, att dem nu intet mer stod till botande. — SK73, 2 Krönikeboken 36:16
Skämme sig, och varde bespottade, alle de som efter mina själ stå; vände tillrygga, och varde till skam, de som mig ondt vilja; — SK73, Psaltaren 35:4
Den som den fattiga bespottar, han försmäder hans skapare; och den som gläder sig af annars ofärd, han skall icke ostraffad blifva. — SK73, Ordspråksboken 17:5
Ett öga, som bespottar fadren, och försmår att lyda modrene, det måste korparna vid bäcken uthugga, och de unga örnar uppfräta. — SK73, Ordspråksboken 30:17
Så är detta det Herren om honom säger: Jungfrun, dottren Zion, föraktar dig, och bespottar dig, och dottren Jerusalem rister hufvudet efter dig. — SK73, Jesaja 37:22
Och skall göra denna staden öde, och till spott, så att alle de, som gå der fram, skola förundra uppå alla hans plågor, och bespotta honom. — SK73, Jeremia 19:8
Konung Zedekia sade till Jeremia: Jag befruktar mig, att jag må varda gifven de Judar i händer, som till de Chaldeer fallne äro, att de skola bespotta mig. — SK73, Jeremia 38:19
Derföre prophetera, och säg: Detta säger Herren Herren: Efter man allestäds föröder och förlägger eder, och I ären dem igenblefna Hedningomen till lott, hvilke allestäds bespotta eder; — SK73, Hesekiel 36:3
Och Hedningarna skola icke mer bespotta dig, eller försmäda dig ibland folk, och du skall intet mer förtappa ditt folk, säger Herren Herren. — SK73, Hesekiel 36:15
De skola bespotta Konungar, och begabba Förstar; all fäste skola vara dem ett skämt; ty de skola göra der blåverk före, och vinna dem. — SK73, Habackuk 1:10
Då nu middag var, bespottade dem Elia, och sade: Roper högt; ty han är en gud; han begrundar, eller hafver något beställa, eller är ute på markene, eller sofver tilläfventyrs, att han måtte vaka upp. — SK73, 1 Kungaboken 18:27
Jerusalem kommer ihåg i denna tid, huru elände och öfvergifven han är, och huru mycket godt han af ålder haft hafver, medan allt hans folk nederligger för fiendanom, och ingen är som hjelper; hans fiender se sina lust uppå honom, och bespotta hans Sabbather. — SK73, Klagovisorna 1:7
Jerusalem remembered in the days of her affliction and of her miseries all her pleasant things that she had in the days of old, when her people fell into the hand of the enemy, and none did help her: the adversaries saw her, and did mock at her sabbaths. — KJV, Lamentations 1:7

NT

Ty han skall öfverantvardas Hedningom, och begabbas, och försmädas, och bespottas. — SK73, Lukas 18:32
For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on: — KJV, Luke 18:32
3. Och veter det i förstone, att i yttersta dagarna varda kommande bespottare, som vandra efter sin egen lusta;

4. Och säga: Hvar är nu det löfte om hans tillkommelse? Ty ifrå den dag fäderne äro afsomnade, blifver allt såsom det af kreaturens begynnelse varit hafver.

5. Men sjelfviljande vilja de icke veta, att himlarna hafva ock varit i förtiden, och jorden af vattnet, och i vattnena bestånd haft, genom Guds ord.

6. Likväl vardt på den tid verlden, genom de samma, med flodene förderfvad.

7. Sammalunda ock nu himlarna och jorden varda genom hans ord sparde, att de skola varda eldenom förvarade till domedag, då de ogudaktiga menniskor fördömas skola.

— SK73, II Peter 3:3-7
[3] Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,

[4] And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.

[5] For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:

[6] Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:

[7] But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.

— KJV, II Peter 3:3-7
18 Att de sade eder: Uti yttersta dagarna skola komma bespottare, de der gå skola efter sin egen ogudaktiga begärelse.

19 Desse äro de, som parti göra, köttslige, icke hafvandes Andan.

— SK73, Judas Brev
[18] How that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lusts.

[19] These be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit.

— KJV, Jude 1:18-19