2tim3 svenska

Jump to navigation Jump to search

EPISTEL DEN ANDRA TILL TIMOTHEUM 3. CAPITLET

Capitlet summering

Jambres bröder. Gudelig lefnad. Den helga Skrift.

Bibelverser

1. Men detta skall du veta, att uti yttersta dagarna tillstunda farliga tider.
2. Ty der varda kommande menniskor, som Àlska sig sjelfva; girige, stortalige, högfÀrdige, försmÀdare, förÀldromen, olydige, otacksamme, ogudaktige,
3. OkÀrlige, hÄrdnackade, skÀndare, okyske, omilde, hatande det goda,
4. FörrÀdare, öfverdÄdige, uppblÄste, de der mer Àlska vÀllust Àn Gud;
5. Hafvandes ett sken till Gudaktighet; men dess kraft försaka de. Och fly sÄdana.
6. Af dem Àro de som löpa utu det ena huset i det andra, och föra qvinnfolk fÄngna, som med synder betungade Àro, och drifvas af mÄngahanda lustar.
7. Alltid lÀras de, och kunna dock aldrig komma till sanningens kunskap.
8. Men sÄsom Jannes och Jambres stodo emot Mose, sÄ stÄ ock desse emot sanningene; det Àro menniskor, förderfvade i sitt sinne, odugelige till trona.
9. Men de skola icke lÀnger hafva framgÄng; ty deras galenskap varder allom uppenbar, sÄsom ock de förras var.
10. Men du hafver förnummit min lÀrdom, mitt sÀtt, mitt uppsÄt, mina tro, min lÄngmodighet, min kÀrlek, mitt tÄlamod;
11. Mina förföljelser, mina bedröfvelser, som mig öfvergingo i Antiochien, Iconio, Lystris; hurudana förföljelser jag der led; och af allt hafver Herren förlossat mig.
12. Och alle, de der gudeliga vilja lefva i Christo Jesu, mÄste lida förföljelse.
13. Men med onda menniskor och bedragare varder det ju lÀnger ju argare; de förföra, och varda förförde.
14. Men du, blif vid det du lÀrt hafver, och det dig betrodt Àr, vetandes af hvem du det lÀrt hafver.
15. Och efter du af barndom hafver kunnat den Helga Skrift, kan hon dig undervisa till salighet, genom trona pÄ Christum Jesum.
16. Ty all skrift af Gudi utgifven Àr nyttig till lÀrdom, till straff, till bÀttring, till tuktan i rÀttfÀrdighet;
17. Att en Guds menniska skall vara fullbordad, till alla goda gerningar skickelig.